L A J M Ë R I M

L A J M Ë R I M Për organizimin e Prezentimit Publik dhe Anketës Publike për DPUL për PK.1597, KK.Studeniçanit-Jashtë R.N., Komunën e Studeniçanit, me klasë për qëllim V5- Objekt…

I N F O R M I M

Të nderuar pronarë të kompanive me seli në Komunën e Studeniçanit që ende nuk e keni paguar tatimin e caktuar nga komuna për kompanitë (i njohur në popull si: Firmarina) e që është obligim…

V Ë R E J T J E

Të nderuar pronarë të kompanive me seli në Komunën e Studeniçanit që ende nuk e keni paguar tatimin e caktuar nga komuna për kompanitë (i njohur në popull si: Firmarina) e që është obligim…