Секретар

Document

Бурханедин Нухиу е роден на 17.01.1988 година во Марана, општина Студеничани. Основното училиште го завршил во родниот град и средното образование на Економско - Правното училиште на Град Скопје „Арсени Јовков“. Г. Нухиу ги заврши додипломските студии на Правниот факултет „Јустинијан Први“ на универзитетот „Свети Кирил и Методиј“, а постдипломските студии на универзитетот ФОН, исто така, во правниот факултет од областа на граѓанското право.

Предмет на неговата дисертација беше „Локална самоуправа и информации од јавен карактер“. Бурхеадин Нухиу посетувал повеќе обуки како во земјата така и во странство. Во исто време тој веќе неколку години е активен во граѓанскиот сектор.

Од 2009 до 2013 година работел како наставник во Основното училиште „Наим Фрашери„ - Студеничани додека од 2013 година наваму работи во Општина Студеничани. Во јануари 2018 година беше доверена позицијата на Секретарот на Општина Студениниеани.

E-mail: lawyer@studenicani.gov.mk
Тел: 071-578 027