Буџет на општина Студеничани

Буџет 2017

Буџет 2018

Буџет 2019

Буџет 2020

Завршни сметки

Завршни сметки