Градоначалникот во рамките на своите надлежности;

 

1. Ја претставува и застапува Општината;
2. Ја контролира законитоста на прописите на Советот;
3. Ги објавува прописите на Советот во служеното гласило на Општината;
4. Го гарантира спроведувањето на одлуките на советот;
5. Иницира предлага донесува на прописи од надлежност на Советот;
6. Го предлага годишниот Буxет и Годишната сметка на Буxетот на Општината;
7. Го извршува Буџетот на Општината;
8. Избира Директори на Јавни Служби кој ги основало Општината врз основа на јавен конкурс;
9. Одобрува прописи за систематизација на работните места во администрацијата на општината;
10. Раководи со администрацијата на општината;
11. Одлучува за работниот однос, правата, надлежностите и одговорностите на вработените во општинската администрација, доколку со закон поинаку не е уредено
12. Градоначалникот врши и други работи утврдени со закон.