• Kompetencat e Kryetrait të Komunës :

 

1. Kryetari I Komunës e përfaqëson Komunën;
2. E kontrollon ligjshmërinë e vendimeve të këshillit;
3. I publikon vendimet e këshillit në gazetën zyrtare të Komunës;
4. E garanton implementimi e vendimeve të këshillit;
5. Inicion dhe propozon miratimin e dispozitave ,nën kompetenca të këshillit;
6. Propozon buxhetin vjetorë dhe llogarinë përfundimtare të buxhetit të komunës;
7. E implementon buxhetin e Komunës;
8. Emëron drejtorë të shërbimeve publike të cilët I themelon Komuna në bazë të konkursit publik;
9. Miraton rregullore për sistematizim të vendeve të punës në administratën e Komunës;
10. Udhëheq me administratën e Komunës;
11. Vendosë për punësimet , të drejtat, kompetencat dhe përgjegjësit e të punësuarve në administratën komunale , në rast se nuk është e rregulluar ndryshe me ligj
12. Kryetari I Komunës kryen edhe punë tjera të caktuara me Ligj.