Директор на Ј.П „Студеничани“

DocumentЕрдуан Салију е роден на 29.12.1987 година во селото Марана. Основното училиште го завршил во училиштето. „Наим Фрашери“ Марана додека средното училиште во „Цветан Димов“ (2002-2006). Дипломирал на Економскиот факултет при Државниот универзитет во Тетово, Сектор за бизнис администрација (2009-2014).

Од 2014 година работи во Општина Студеничани. Од февруари 2018 година со Одлука на градоначалникот на Студеничани е назначен за у.д. директор на Студеничани ЈПК - Општина Студеничани.


E-mail:erduan.saliju@hotmail.com
Tel: 070/554-466

Годишната програма на Ј.П „Студеничани“

Годишна програма 2017

Годишна програма 2018

Годишна програма 2019

Programi vjetor 2021

Годишна програма 2020

Programi vjetor 2022