СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ

Контакт

Барањата може да се поднесат до службеник за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер:

Општина Студеничани поседува информации кои се во согласност со Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, и овозможува отворен и слободен пристап до работа, а воедно им овозможува на физичките и правните лица да го остварат своето право на слободен пристап до информации од јавен карактер.

СПИСОК НА ИНФОРМАЦИИ ЈАВНИ на општина Студеничани

ОБРАЗЕЦ за Барање пристап до информации

ОБРАЗЕЦ за Жалба

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

Општина Студеничани
Оделение за нормативно-правни и админстративни работи

Име: Sedat Rushidi
Тел: 078-380-493
E-mail: sedat.rusidi@studenicani.gov.mk
Работно време: 08:30-16:30