Qasje të lirë në informacione publike

Kontakt

Kërkesat mund t’i paraqiten një zyrtari për ndërmjetësim në ushtrimin e së drejtës për qasje të lirë në informacione publike:

Komuna e Studeniçanit posedon informata që janë në përputhshmëri me Ligjin për qasje të lirë ndaj informatave me karakter publik, dhe ofron qasje të hapur dhe të lirë në punë, dhe njëherit u mundëson personave fizik dhe juridik të realizojnë të drejtën e tyre për qasje të lirë deri te informatat me karakter publik.

LISTA E INFORMATAVE me karakter publik të Komunës së Studeniçanit

KËRKESË për qasje tek informatat e karakterit publik

FORMULAR për ankesë

LIGJI për qasje të lirë në informacione me karakter publik

Komuna e Studeniçanit
Sektori për punë normativo-juridike dhe administrative

Emri: Sedat Rushidi
Tel: 078-380-493
E-mail: sedat.rusidi@studenicani.gov.mk
Orari punës: 08:30-16:30