Финансиски Извештаи

Извештај за самооценување на успешноста во управувањето со јавните финансии во Општина Студеничани