Llogaritë përfundimtare

Llogaria përfundimtare 2016

Lloagria përfundimtare 2017

Llogaritë përfundimtare 2018

Llogaria përfundimtare 2018 - e Buxhetit

Llogaria përfundimtare 2018 - Donacionet

Llogaria përfundimtare 2018 - NP Rrugët publike

Llogaria përfundimtare 2018 - Grantet

Llogaria përfundimtare 2018 - Llogaria e Buxhetit

Llogaria përfundimtare 2018 - Llogaria e Organeve

Llogaria përfundimtare 2020

Llogaria përfundimtare 2020

Llogaria përfundimtare 2022

Lloagria përfundimtare 2022

Llogaritë përfundimtare 2019

L. përfundimtare 2019 - Përpunimi i Strategjive Lokale

Lloagria përfundimtare 2019 - NP Rrugët publike

Lloagria përfundimtare 2019 - Grantet

Lloagria përfundimtare 2019 - Llogaria e Buxhetit

Lloagria përfundimtare 2019 - Llogaria e Organeve

Lloagria përfundimtare 2019 - Huazimet

Llogaria përfundimtare 2021

Lloagria përfundimtare 2021