Kompetencat e Këshillit

Organet komunale janë: Këshilli komunal dhe kryetari i komunës (në tekstin e mëtejmë: Këshilli dhe kryetari i komunës).
Këshilli është organ përfaqësues i qytetarëve.
Këshilli përbëhet nga 15 (pesëmbëdhjetë) anëtarë – përfaqësues të qytetarëve të zgjedhur në zgjedhje të përgjithshme, të drejtpërdrejta dhe të lira me votim të fshehtë.
Mandati i anëtarëve të Këshillit zgjat 4 (katër) vjet.
Një anëtar i Këshillit nuk mund të tërhiqet.
Këshilli nga radhët e anëtarëve të Këshillit zgjedh një kryetar për një mandat katër vjeçar.
Kryetari i Këshillit thërret dhe drejton seancat e Këshillit, kujdeset për organizimin dhe punën e Këshillit, nënshkruan rregulloren e miratuar nga Këshilli dhe në afat prej 3 (tre) ditësh nga miratimi i tyre ia paraqet kryetarit të komunës për publikim.
Kryetari i Këshillit përfaqëson Këshillin.
Anëtarët e Këshillit japin dhe nënshkruajnë një deklaratë solemne ku thuhet:
Unë (emri dhe mbiemri) deklaroj solemnisht se të drejtat dhe detyrat e anëtarit të Këshillit do t’i kryej me ndërgjegje dhe se në zbatimin e tyre do të respektoj Kushtetutën, ligjin, rregulloret e Këshillit dhe se do të mbroj rendin kushtetues. . të Republikës së Maqedonisë”.
Këshilli bashkiak kryen këto aktivitete:
• Miraton Statutin e komunës dhe rregulloret tjera;
• Miraton buxhetin e komunës dhe llogarinë vjetore të komunës;
• Përcakton shumën e burimeve të veta të të ardhurave për financimin e Komunës, brenda kornizës së përcaktuar me ligj;
• Krijon shërbime publike nën juridiksionin e komunës dhe mbikëqyr punën e tyre;
• Emëron anëtarët e bordeve drejtuese të shërbimeve publike që formon;
• Miraton programet e punës dhe planet financiare për financimin e shërbimeve publike, të përcaktuara nga komuna;
• Miraton raportet për realizimin e Buxhetit dhe Llogarisë Vjetore të Komunës;
• Vendos për dhënien e licencës për kryerjen e një veprimtarie me interes publik me rëndësi vendore, në përputhje me ligjin;
• Miraton raportet e punës dhe llogarinë vjetore të shërbimeve publike, të formuara nga komuna;
• Vendos për mënyrën e disponimit të pronës së Komunës;
• Vendos për mënyrën e kryerjes së kontrollit financiar të Buxhetit të Komunës, në pajtim me ligjin;
• Zgjedh personin që drejton Njësinë Rajonale të Ministrisë së Brendshme në komunë, në përputhje me ligjin;
• Shqyrton dhe miraton Raportin vjetor për sigurinë publike në territorin e komunës, të cilin ia dorëzon Ministrit të Punëve të Brendshme dhe Avokatit të Popullit;
• Mund t’i japë rekomandime drejtuesit të Njësisë Rajonale të Ministrisë së Brendshme në fushën e sigurisë publike dhe sigurisë në komunikacion;
• Kryen detyra të tjera.
• Nëse Këshilli nuk i miraton raportet, mund të iniciojë procedurë për kontroll mbi operacionet materiale dhe financiare pranë organit kompetent mbikëqyrës.
• Kryetari zgjidhet nëse për të voton shumica e këshillave bashkiakë, ku përfshihet njësia rajonale e Ministrisë së Brendshme.