Paraqit korrupsion

Te nderuar Qytetarë,

Komuna e Studeniçanit tanimë ka instaluar sistemin e intergitetit në të cilin janë parapa masa për parandalimin dhe luften kunder korrupsionit.

Për një komunë pa korrupsion, komuna ka në dispozicion të qytetarëve:

Linjën telefonike 02 2 724 005

Adresën elektronike: studenican@studenicani.gov.mk

Udhëzues për ndalimin e korrupsionit në vetqeverisjen lokale

Deri tek të cilat nga qytetarët mund të paraqiten rastet korruptive të organeve të komunës dhe administratës komunale.

Korrupsioni gjithashtu mund të paraqitet në web faqen:

Transparency International – Maqedoni – www.transparency-watch.org

https://www.youtube.com/watch?v=Q9EQH1ODyhM&t=2s