О П О М Е Н А

Почитувани сопственици на фирмите со седиште во општина Студеничани кои сеуште немаат платено данок за фирмарина која е законска обврска, Ве известуваме дека во следните неколку дена ќе ви стигнат опомени за не подмирените обврски кон општина Студеничани.

Доколку во рок до 8 денa од денот на прием на опомената не го платите целиот долг, ќе бидат преземени мерки за присилна наплата, како што е блокирање на банкарски сметки, што за Вас претставува дополнителен трошок.

Затоа користете ја оваа можност да го платите долгот на време!

За било какви нејаснотии Ве молиме да се обратите во канцеларијата за даноци при општина Студеничани.
___________
Служба за информирање на општина Студеничани