VENDIM

Programi i planifikimit është dorëzuar përmes sistemit informativ e-Urbanism me kërkesë nr. UP1- 10-45/1 datë 06.11.2023 3. Потврда за заверка на ПП 4. Решение за ПП