APEL / АПЕЛ

Të nderuar obligues tatimor të Komunës së Studeniçanit, të gjithë Ju jeni dëshmitarë se periudhën e kaluar ju janë dorëzuar Aktvendimet për tatimet në pronë (në disa vendbanime ende shpërndahen) andaj bëjmë apel deri te ju që ti kryeni me kohë obligimet e juaja ndaj Komunës së Studeniçanit në të kundërtën do të jemi të detyruar të fillojmë procedurat e nevojshme juridike.
Mjetet e tubuara nga tatimet Komuna e Studeniçanit i shfrytëzon për investime në arsim, infrastrukturë, çështje sociale etj.

Për më shumë informacione rreth tatimit në pronë, Ju lutemi që të drejtoheni deri te zyra jonë për tatime.

****

Почитувани даночни обврзници на општина Студеничани сите сте сведоци дека до Вас се доставени Решенијата за даноци на недвижност (во некои населени места сеуште се распределуваат) затоа праќаме апел до Вас да ги подмирите на време вашите обврски кон општина Студеничани во спротивно ќе бидеме принудени да ги започнеме потребните правни процедури.
Собраните средства од даноците општина Студеничани ги користи за инвестиции во образование, инфраструктура, социјални прашања и тн.

За повеќе информации околу данокот на имот, Ве молиме да се обратите во нашата канцеларија за даноци.
——–
Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit
Служба за информирање на општина Студеничани