Се одржува 29-та редовна седница на советот на Општина Студеничани

Средбата се одржа во вторник, 22.06.2021 година со почеток во 12:00 часот во салата на општина Студеничани и беа донесени овие одлуки.

1. Одлука за измени и дополнување на буџетот на Општина Студеничани за 2021 година.

2. Одлука за усвојување на програма за урбанистичко планирање на Општина Студеничани за 2021 година.

3. Одлука за усвојување на стратегија за развој на туризмот во Општина Студеничани за 2020-2024 година.