Одлука за утврдување за висината на данокот на имот

Врз основа на член 30 став 1, член 9 и член 30 од Законот за даноците на имот (Сл. Весник на РМВ бр. 61/04, 92/2007 102/2008, 35/2011, 53/2011, 84/2012/2018 , 154/2015, 192/2015, 23/2016, и Службен весник на Република Молдавија во 151.2021 година) и член 44 став 1 точка 10 од статутот на општина Студеничани Службен билтен на општина Студеничани, Општина Студеничани бр.10 /2019 година), градоначалникот на Општина Студеничан на 10.03.2023 година донесе;