Vendim për përcaktimin e vlerës së tatimit mbi pronën

Në bazë të nenit 30 paragrafi1, neni 9 dhe neni 30 nga Ligji për tatimet mbi pronën (Gazeta Zyrtare e RMV-së nr 61/04, 92/2007 102/2008, 35/2011, 53/2011, 84/2012 188/2013, 154/2015, 192/2015, 23/2016, dhe Gazeta Zyrtare e RMV ne 151.2021) dhe neni 44 paragrafi 1 pika 10 nga statuti i Komunës së Studeniçanit Buletini Zyrtar i Komunës së Studeniçanit Buletini zyrtar i Komunës së Studeniçanit nr.10/2019), Kryetari i Komunës së Studeniçanit me datë 10.03 2023 solli;