Советот на Општина Студеничани ја одобри Завршната сметка за 2022 година

Завршната сметка за реализација на Буџетот на општина Студеничан за 2022 година ја изгласа Советот на општината на 17-та редовна седница на 28.02.2023 година, на која беше опфатена вредност од 232 638 832,00 денари, дури и на економска состојбата која владееше во Република Северна Македонија во текот на 2022 година и други околности како економската и општествено-политичката криза, реализацијата на планираните буџетски приходи не се одвиваше според планираното, но сепак општина Студеничани е меѓу единствените општини заедно со Планираните средства од владините нивоа и разните фондови како блок дотациите реализираа 96% од буџетот, што е 226.638.832,00 денари.