e-Leje Ndërtimi

Ky sistem ofron një mënyrë efikase, transparente dhe të unifikuar të veprimit të të gjitha organeve kompetente dhe subjektet sipas standardeve moderne, në kohën më të shkurtër të mundshme dhe në bazë të kërkesës suaj.

Këtë shërbim e keni ne këtë link: www.gradezna-dozvola.mk

Nëpërmjet këtij sistemi ju mund të paraqisni:

– Kërkesë për miratim për ndërtimin, zgjerimin dhe mbindërtim;
– Kërkesë për ndryshime gjatë ndërtimit; 
– Kërkesë për ndryshimin e investitorëve;
– Kërkesë për miratim për përdorimin e ndërtimit;
– Kërkesë për miratim të rindërtimit;
– Kërkesë për miratim për ridestinim;
– Kërkesa për miratimin për adaptim;
– Kërkesë për miratim për punë përgatitore;
– Kërkesë për miratimin e proektit ideor;
– Kërkesë për dhënien e vendimit pët të kryer ndërtime për të cilat nuk kërkohet leja për ndërtim.

Sistemi i informacionit mundëson uedhëheqjen e procedurave në të gjitha fazat e saj vetëm në mënyrë elektronike, duke filluar me paraqitjen elektronike dhe nënshkrimin e dokumentacionin te kërkuar nga investitori i saj, përgatitjen elektronike dhe miratimin e akteve në proces, njoftimin elektronik dhe sigurimin e informacionit të nevojshëm dhe të dokumentacionit nga palët tjera të përfshira dhe dhenien elektronike te dokumenteve në procedurë.
Për çdo fazë në të cilën gjendet lënda e juaj, ju do të njoftoheni automatikisht nëpërmjet sistemit të pavarur të ofrimit të postës dhe njoftimin automatike dërguar përmes (SMS). 

Shërbimin e keni në këtë link: www.gradezna-dozvola.mk