APEL / АПЕЛ

Të nderuar obligues tatimor të Komunës së Studeniçanit, të gjithë Ju jeni dëshmitarë se periudhën e kaluar ju janë dorëzuar Aktvendimet për tatimet në pronë andaj bëjmë apel deri te ju që ti kryeni me kohë obligimet e juaja ndaj Komunës së Studeniçanit në të kundërtën do të jemi të detyruar të fillojmë procedurat e nevojshme juridike.
Mjetet e tubuara nga tatimet Komuna e Studeniçanit i shfrytëzon për investime në arsim, infrastrukturë, çështje sociale etj.

Почитувани даночни обврзници на општина Студеничани сите сте сведоци дека до Вас се доставени Решенијата за даноци на недвижност затоа праќаме апел до Вас да ги подмирите на време вашите обврски кон општина Студеничани во спротивно ќе бидеме принудени да ги започнеме потребните правни процедури.
Собраните средства од даноците општина Студеничани ги користи за инвестиции во образование, инфраструктура, социјални прашања и тн.

Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit
Служба за информирање на општина Студеничани