THIRJE-PËR-OFERTË

THIRJE-PËR-OFERTË

THIRJE PËR OFERTË
REPUBLIKA E MAQEDONISË

Projekt për përmirësimin e shërbimeve komunale – МСИП

MSIP 2-NCB-003-18

1. Kjo thirje për ofertë e ndjek thirjën e përgjithëshme(elementare) për ofertat e këtij projekti e shpallur në edicionin e UN Development,me nr. WB3498-08/16, prej datës 04 gusht, viti 2016 (edicion i shtypur) dhe e shpallur në mënyrë elektronike më datë 04 gusht, viti 2016.

2. Republika e Maqedonisë fitoi kredi nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (IBRD), për zbatimin e Projektit të Dytë për përmirësimin e shërbimeve komunale (MSIP 2) dhe ka për qëllim një pjesë nga mjetet e fituara të kësaj kredisë ti shfrytëzojë për pagesa të kontratës për: “Rekonstruim i rr.1 dhe rregullimi parterë i qendrës në f.Studeniçan, komuna e Studeniçanit”.

3. Komuna e Studeniçanit fton ofertuesit e kualifikuar të japin oferta të vulosura për punët ndërtimore që përfshijnë: Rekonstruim i rr.1 dhe rregullimi parter i qendrës në f.Studeniçan, komuna e Studeniçanit.
.

4. Procesi i ofertës do të kryhet përmes procedurave kombëtare të tenderimit publik siç është përcaktuar në udhëzimet e Bankës Botërore: Furnizim me mjete të fituara huatë e IBRD-së dhe kredi nga IDA-së, nga janari i vitit 2011 dhe është i hapur për të gjithë ofertuesit nga vendet e pranueshme siç është e definuar në dokumentacionin e tenderit.
5. Ofertuesit e interesuar mund te marrin informacione shtuese në adresën e poshtëpërmendur nga ora 08:30 до 16:30:
Adresa: rr.1 p.n. Studeniçan
Qyteti: Shkup
Kodi postar: 1052
Shteti: Republika e Maqedonisë
Telefoni: 0038922724005
Fax: 0038922724005
Adresa elektronike: studenican@studenicani.gov.mk

a) Për të paguar në denarë:
Dokumentacionin e plot të tenderit në gjuhën maqedonase mund të blihet nga ana e ofertuesit e interesuar me paraqitjen e aplikimit me shkrim në adresën e dhënë më poshtë dhe pas pagesës të taksës së pakthyeshme prej 3,000.00 МКД. Mënyra e pagesës do të bëhet përmes PP50, në llogarinë vijuese:
Banka: Banka Popullor e Republikës së Maqedonisë
Numri i llogarisë: 100000000063095
Llogaria e Buxhetit: 840-167-03182
Llogaria e të ardhurave: 722-315
Programa:00

Dokumentacioni i tenderit do të jetë i dorëzuar përmes postës elektronike mund të merret direkt nga Komuna e Studeniçanit.

6. Ofertat duhet të dorëzohen në adresën e dhënë më posht deri 12:00ч, 10.12.2018 Dorëzimi elektronik i ofertave nuk lejohet. Ofertat e vonuara do të refuzohen. Ofertat do të jenë fizikisht të hapura në prani të përfaqësuesve të ofertuesve të cilët do të zgjedhin të marrin pjesë personalisht në adresën e dhënë më posht në 12:00ч, 10.12.2018.

7. Të gjitha ofertat patjetër të shoqërohen me garancion Bankar prej 500.000,00 МКД.
8. Adresa: rr.1 p.n. Studeniçan
Qyteti: Shkup
Kodi postar: 1052
Arkiva
Shteti: Republika e Maqedonisë