Kryetari i Komunës së Studeniçanit z. Azem Sadiku realizoi takimin e parë në vitin 2019 me drejtorët e shkollave fillore pranë Komunës së Studeniçanit

Me datë 22/01/2019 (E Martë) kryetari i Komunës së Studeniçanit z. Azem Sadiku realizoi takimin e parë në vitin 2019 me drejtorët e shkollave fillore pranë Komunës së Studeniçanit.
Në takim prezent ishin edhe sekretari i Komunës së Studeniçanit z. Burhanedin Nuhiju si dhe udhëheqësi i njësisë për çështje financiare në Komunën e Studeniçanit z. Nuri Sadiki.

***

На ден 22/01/2019 година (Вторник) градоначалникот на општина Студеничани г. Азем Садику го одржа првиот состанок во 2019 година со директорите на основните училишта во општина Студеничани.
Во состанокот присутни беа и секретарот на општина Студеничани г. Бурханедин Нухију како и раководителот на одделението за финансиски прашања во општина Студеничани г. Нури Садики.

Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit
Служба за информирање на општина Студеничани