Mbahet mbledhja e 13-të e Këshillit të Komunës së Studeniçanit

Vendimet nga mbledhja nr. 13 e Keshillit të Komunës së Studeniçanit, e mbajtur më 25/09/2019:
1. Verifikimi i mandatit të një anëtari të ri të Keshillit të Komunës së Studeniçanit;
2. Ndryshim dhe plotësim i rregullores për sistematizimin e vendeve të punës;
3. Ndryshim i planit vjetor për punësime të vitit 2019;
4. Miratim i planit vjetor për punësime të vitit 2020;
5. Vendim për dhënien në shfrytëzim të kamionëve, NPK Studeniçanit;
6. Miratim i Strategjisë së Komunës së Studeniçanit për vitet 2019-2022;
7. Të ndryshme.

***

Одлуки од 13-та седница на Советот на општина Студеничани, оддржана на 25/09/2019 година:
1. Верификација на мандатот на новиот член на Советот на општина Студеничани;
2. Измена и дополнување на правилникот за систематизација на работните места;
3. Измена на годишниот план за вработување за 2019 година;
4. Усвојување на годишниот план за вработување за 2020 година;
5. Одлука за давање на користење на камиони на ЈКП Студеничани;
6. Усвојување на Стратегијата на општина Студеничани за годините 2019-2022;
7. Разно
——–
Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit
Служба за информирање на општина Студеничани