Lëshohet në përdorim palestra sportive në Batincë

Sot, 13/12/2019, në prezenc të kryetarit të Komunës së Studeniçanit z. Azem Sadiku, drejtorit të SH.F.K. “Alija Avdoviq”, administratës së komunës, arsimtarësve dhe shum nxënësve u lëshua në përdorim palestra sportive pas rikonstruimit të bërë.
Ndryshe rikunstruimi i palestrës sportive në Batincë është projekt i finansuar nga buxheti i Komunës së Studeniçanit.
Vlera e përgjishme e projektit të realizuar është 2,268,637.32 denarë.

***
Денес, 13/12/2019, во присуство на градоначалникот на општина Студеничани г. Азем Садику, директорот на О.О.У. “Алија Авдовиќ”, општинската администрација, наставници и голем број ученици, се пушти во употреба спортската сала во Батинци по направената реконструкција.
Инаку реконструкцијата на спортската сала во Батинци е проект финансиран од буџетот на општина Студеничани.
Вкупниот износ на реализираниот проект е 2,268,637.32 денари.
———–
Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit
Служба за информирање на општина Студеничани