Одржана 18-та седница на Советот на општина Студеничани

Одржана 18-та седница на Советот на општина Студеничани на која беа донесени следните Одлуки:
1. Одлука за верификација на мандатот на новиот член на Советот;
2. Одлука за избор на претседател на Советот на Општина Студеничани;
3. Одлука за усвојување завршна сметка на буџетот на Општина Студеничани за 2019 година;
4. Одлука за усвојување на програма за уредување на градежно земјиште;
5. Одлука за измена на план за вработување за 2020 година и
6. Одлука за ослободување од плаќање надоместок за 3 безправно изградени објекти.

Служба за информирање на општина Студеничани