Општина Студеничани ја одобри завршната сметка

Општина Студеничани ја одобри завршната сметка за 2020 година.
Општинскиот совет на Општина Студеничани на седницата одржана на 11.03.2021 година, едногласно ја одобри завршната сметка за реализација на буџетот на Општина Студеничани за 2020 година.