Përfaqësuesi i Komunës së Studeniçanit (njësia për zhvillim ekonomik lokal) Riza Jaja merr pjesë në trajnim dy ditorë në Gjevgjeli

Përfaqësuesi i Komunës së Studeniçanit (njësia për zhvillim ekonomik lokal) Riza Jaja merr pjesë në trajnim dy ditorë në Gjevgjeli (12-13 dhjetor 2018), me temë: Përpunim i programeve lokale zhvillimore të integruara në kuadër të projektit “Avancim i qeverisjes komunale” organizuar nga UNDP zyra në Shkup.

***
Претставникот на општина Студеничани (одделение за локален економски развој) Риза Јаја учествува на дво дневна обука во Гевгелија (12-13 декември 2018), на тема: Изработка на интегрирани локални развојни програми (ИЛПД) во рамки на проектот “Унапредување на општинското владеење” организирано од УНДП канцеларија во Скопје.

Shërbimi për informim
Служба за информирање

Lë përgjigjejen

Ju lutem shenoni komentin
Ju lutem shkruani emrin këtu