Përfaqësuesi i Komunës së Studeniçanit (njësia për zhvillim ekonomik lokal) Riza Jaja merr pjesë në trajnim dy ditorë në Gjevgjeli

Përfaqësuesi i Komunës së Studeniçanit (njësia për zhvillim ekonomik lokal) Riza Jaja merr pjesë në trajnim dy ditorë në Gjevgjeli (12-13 dhjetor 2018), me temë: Përpunim i programeve lokale zhvillimore të integruara në kuadër të projektit “Avancim i qeverisjes komunale” organizuar nga UNDP zyra në Shkup.

***
Претставникот на општина Студеничани (одделение за локален економски развој) Риза Јаја учествува на дво дневна обука во Гевгелија (12-13 декември 2018), на тема: Изработка на интегрирани локални развојни програми (ИЛПД) во рамки на проектот “Унапредување на општинското владеење” организирано од УНДП канцеларија во Скопје.

Shërbimi për informim
Служба за информирање