Sekretari i Komunës së Studeniçanit z. Burhanedin Nuhiju mori pjesë në prezentimin e Metodologjisë për implementim të analizës funkcionale në institucionet e sektorit publik.

Sekretari i Komunës së Studeniçanit z. Burhanedin Nuhiju mori pjesë në prezentimin e Metodologjisë për implementim të analizës funkcionale në institucionet e sektorit publik.

Në këtë prezentim morën pjesë kryetar dhe sekretar të shumë komunave.
Aktiviteti në fjalë u organizua nga Ministria për shoqëri informatike dhe administratë ndërsa u mbështet nga misioni i OSBE-së në Shkup.

Денеска 15/11/2018 секретарот на општина Студеничани г. Бурханедин Нухију учествуваше на презентација на Методологија за имплементација на функционална анализа во институциите на јавниот сектор.
Во оваа презентација учествуваа градоначалници и секретари на многу општини.
Оваа активност беше организирана од Министерството за информатичко општество и администрација додека пак беше подржана од мисијата на ОБСЕ во Скопје.

Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit
Служба за информирање на општина Студеничани