Mbahet mbledhja e 13-të e Këshillit të Komunës së Studeniçanit / Се оддржа 13-тата седница на Советот на општина Студеничани

Me datë 24/07/2019 u mbajtë mbledhja e 13 e Këshillit të Komunës së Studeniçanit.
Ja edhe Vendimet e miratuara në këtë mbledhje:
1. Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e Buxhetit të Komunës së Studeniçanit për vitin 2019,
2. Vendim për miratimin e shumës për grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave komunale në teritorin e Komunës së Studeniçanit,
3. Vendim për miratim të iniciativës për eksproprijim të një pjese të pronës së patundshmëris,
4. Vendim për ndryshimin e emrave të Shkollave fillore në Komunën e Studeniçanit,
5. Vendim për dhënien në përdorim të patundshmëris në kohë të pacaktuar për hapjen e një zyre për administrim e të drejtave nga zona e mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve.
6. Të ndryshme.

*****
На ден 24/07/2019 година се оддржа 13 седница на Советот на општина Студеничани.
Во продолжение усвоените одлуки на оваа седница:
1. Одлука за измени и дополнување на Буџетот на Општина Студеничани за 2019 година,
2. Одлука за одобрување на висината на цената за собирање и транспортирање на комунален отпад на подрачјето на Општина Студеничани,
3. Одлука за усвојување на инициатива за експропијација на дел на недвижен имот,
4. Одлука за промена на назив на Основните Училишта во Општина Студеничани,
5. Одлука за за давање на користење на недвижност на неопределено време за отворање на канцеларија за администрирање на правата од областа на социјална заштита и заштита на децата,
6. Разно.

——–
Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit
Служба за информирање на општина Студеничани