”Qytetarë të pa përgjegjshëm” përsëri hudhin mbeturinat e tyre ”ku të munden”, me këtë krijohen deponi të egra.

Rasti më i ri është një deponi e egër në vikend lagjen Maranë.

Me kërkesë të banorëve, kujdestarët komunal të Komunës së Studeniçanit kanë dalë në vend ngjarje dhe kanë bërë evidentimin e së njëjtës, do të meren masa për gjetjen e kryerësit/kryerësve të kësaj vepre, ndaj të cilit/cilëve do të meren masa sanksionuese.

Kujdestarët komunal ç’do ditë janë në teren, andaj kush vepron në kundërshtim me ligjet dhe rregullat e caktuara do të sanksionohet.

Bëjmë apel qyetarëve që të ruajnë ambientin jetësorë.

Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit