Në fshatin Batincë po punohet intenzivisht në ndërtimin e rrjetit të kanalizimit atmosferik në gjatësi prej 400 m.

Në fshatin Batincë po punohet intenzivisht në ndërtimin e rrjetit të kanalizimit atmosferik në gjatësi prej 400 m.
Po zgjidhet edhe një problem i madh për qytetarët që jetojnë në këtë pjesë të fshatit.
Vazhdojmë që të krijojmë kushte më të mira për qytetarët e komunës tonë.