Komuna e Studeniçanit siguron kontejnerë nga Ministria e ambientit jetësorë dhe planifikimit hapësinor

(05.10.2018) – Në prezenc të përfaqëuesve nga Qendra për zhvillim të regjionit planifikues të Shkupit, kryetari i Komunës së Studeniçanit z. Azem Sadiki nënshkroi tre kontrata për sigurim të kontejnerëve për deponim të gjësendeve elektrike dhe elektronike, xhamave, baterive, akumulatorëve, letrave, plastikës etj.
Projekti në fjalë u realizua në bashkpunim të Komunës së Studeniçanit dhe Qendrës për zhvillim të regjionit planifikues të Shkupit, ndërsa i njëjti financohet nga Ministria e ambientit jetësorë dhe planifikimit hapësinor.
Kontejnerët në fjalë do të vendosen para objekteve të shkollave fillore, komunës së Studeniçanit dhe disa lokacione tjera ku do ta sheh të nevojshme Komuna e Studeniçanit.
————————-
(05.10.2018) – Во присуство на претставнци од Центарот за Развој на Скопскиот плански регион, градоначалникот на општина Студеничани г. Азем Садики потпиша три договори за обезбедени контејнери за депонирање електрични и електронски материјали, стакло, батерии, акумулатори, хартија, пластика и тн.
Овој проект се реализира во соработка на општина Студеничани и Центарот за Развој на Скопскиот плански регион и истиот се финансира од Министерството за животна средина и просторно планирање.
Овие контејнери ќе бидат поставени на соодветни места пред зградите на основните училишта, општина Студеничани како и на други локации каде општина Студеничани ќе смета дека е потребно.

Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit
Служба за информирање на општина Студеничани