Këshilli i Komunës së Studeniçanit realizoi mbledhjen e rradhës

Sot, me datë 28/02/2019 u realizua mbledhja e 7 e Këshillit të Komunës së Studeniçanit, në vijim edhe Vendimet e sjellura në këtë mbledhje:

1.Vendim për miratim të Raportit për shumën e përgjithshme sipas marëveshjes me kreditorë për finansim të obligimeve të arritura dhe jo të paguara.
2.Vendim për formimin e këshillit komunal për prevencë të delikvencë tе fëmijët;
3.Vendim për përcaktimin e vlerës së bonusit të rrogave të nënpunësve administrativ për vitin 2019-të.
4. Diskutim mbi një Peticion nga grupë qytetarëve nga Studeniçani;
5.Vendim për kofinansim të Komunës së Studeniçanit në lidhje me furnizimin me një veturë për depërtimin dhe thithjen e rrjetit të kanalizimit;
6.Vendim për lirim nga pagesa e kompensimit për përcaktim juridik të objekteve të ndërtuara pa leje.

***

Денес, на 28/02/2019 се одржа 7-та седница на Советот на општина Студеничани, во продолжение и донесените Одлуки во оваа седница:
ДНЕВЕН РЕД
1.Одлука за усвојување на Извештај за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски;
2.Одлука за формирање на општински совет за превенција за детско престапништво;
3.Одлука за измена на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на административните службеници за 2019-та година.
4.Дискусија по Петиција од група граѓани од Студеничани;
5.Одлука за кофинансирање на општина Студеничани во врска со набавка на возило за пробивање и ушмукување на канализациона мрежа;
6.Одлука за ослободување од плаќање надоместок за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти.

—–
Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit
Служба за информирање на општина Студеничани