Kryetari z. Sadiki në takim me përfaqësues të misionit të UNDP-së

Sot kryetari i Komunës së Studeniçanit z. Azem Sadiku mori pjesë në takimin përmbyllës të njërit nga projekteve të UNDP zyrës në Shkup.
Komuna e Studeniçanit nga ky projekt fitoi grant në vlerë prej 17.000$, mjete të cilat u shfrytëzuan për përgaditje të dokumentacionit teknik për ndërtim të rrugës Preslap – Malla Rekë.
Në fjalën e tij kryetari z. Sadiki shprehi falenderim deri te misioni i UNDP-së për mbështetjen që i jep ky mision Komunës së Studeniçanit.
Bashkpunimi ynë me organizatat ndërkombëtare është prioritet, vazhdojmë me projekte tjera!

***

Денес градоначалникот на општина Студеничани г. Азем Садику учествуваше на завршната средба на еден од проектите на УНДП канцеларија во Скопје.
Општина Студеничани од овој проект доби грант во висина од 17.000$, средства кои ги искористивме за изработка на проектна документација за изградба на локален пат Преслап – Мала Река.
Во својот говор градоначалникот г. Садики изрази голема благодарност до мисијата на УНДП за поддршката која ја дава оваа мисија на општина Студеничани.
Нашата соработка со меѓународните организации е приоритет, продолжуваме со други проекти!

——
Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit
Служба за информирање на општина Студеничани