Së shpejti fillojnë punimet për ndërtimin e sheshit në Studeniçan

Sot, 06/02/2019, pas përfundimit të procedurave të nevojshme në Ministrin e Financave – njësia për MSIP projekte, nënshkruhet kontrata për fillimin e punimeve ndërtimore për realizim të projektit: Rikunstruim i rrugës 1 dhe rregullimi parter i sheshit në Studeniçan.

Punimet do ti zhvillon kompania ADRA SHPKP Batincë, Komuna e Studeniçanit.

Vlera e projektit është 13.725.029,95 denarë pa TVSH, afati i realizimit 8 muaj.

***

Денеска, 06/02/2019, по завршување на неопходните процедури во Министерството за Финансии – единица за МСИП проекти, се потпишува договорот за почеток на градежните работи за реализација на проектот: Реконструкција на улица 1 и партерно уредување на плоштадот во Студеничани.

Работите ќе ги извршува фирмата АДРА ДООЕЛ Батинци, општина Студеничани.

Вредноста на проектот е 13.725.029,95 денари без ДДВ, рок на реализација 8 месеци.

—-
Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit
Служба за информирање на општина Студеничани