Vendim për zgjedje të kandidatit për avancim

Në vazhdim keni të bashkangjintur dosjen në verzionin PDF
VendimPerZgjedhjeRiza