Këshilli i Komunës së Studeniçanit realizoi mbledhjen e rradhës

Me datë 15/03/2019 realizohet mbledhja e 8-të e rregullt e Këshillit të Komunës së Studeniçanit, ja edhe Vendimet e sjellura në këtë mbledhje:

1. Miratimi i proçesverbalit nga mbledhja e kaluar;
2. Vendim për miratimin e llogarisë përfundimtare të Komunës së Studeniçanit për vitin 2018-të.
3. Vendim për ridestinim dhe zgjerim të Buxhetit të Komunës së Studeniçanit për vitin 2019-të
4. Vendime për emërime të përfaqësuesve të ri të Këshillave në tre Shkollat Fillore në Komunën e Studeniçanit.

***

На ден 15/03/2019 година се одржа 8-та редовна седница на Советот на општина Студеничани, во прилог и Одлуките донесени на оваа седница:

1. Усвојување на претходниот записник;
2. Одлука за усвојување на завршната сметка на Општина Студеничани за 2018 година;
3. Одлука за пренамена и проширување на Буџетот на Општина Студеничани за 2019 година;
4. Одлуки за именување на нови членови преставници на училишните одбори на трите Основните Училишта на Општина Студеничани.

——–
Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit
Служба за информирање на општина Студеничани