A E DINI SE gjatë vitit 2018 vetëm 27% e obliguesve tatimorë të Komunës së Studeniçanit kanë paguar tatimin në pronë?

A E DINI SE gjatë vitit 2018 vetëm 27% e obliguesve tatimorë të Komunës së Studeniçanit kanë paguar tatimin në pronë?

Vlen të përmendet se çdo person fizik/juridik që ka pronë, obligohet të paguaj tatimin mbi pronën.
Mjetet e grumbulluara nga tatimi mbi pronën komuna ua kthen qytetarëve duke investuar në infrastrukturë, shkolla, sport, çështje sociale etj.

***
ДАЛИ ЗНАЕТЕ ДЕКА во текот на 2018 година само 27% од даночните обврзници на општина Студеничани платиле данок на имот?

Вреди да се спомне дека секое физичко/правно лице кое располага со имот, должен е да плати данок на имот.
Собраните средства од данокот на имот, општината им ги враќа на граѓаните со инвестиции во инфраструктура, училишта, спорт, социјални работи и тн.
———
Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit
Служба за информирање на општина Студеничани