L A J M Ë R I M

L A J M Ë R I M
Për organizimin e Prezentimit Publik dhe Anketës Publike për DPUL
për PK.1597, KK.Studeniçanit-Jashtë R.N., Komunën e Studeniçanit,
me klasë për qëllim V5- Objekt fetar-Xhami.

О О П Ш Т Е Н И Е
за организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета
за ЛУПД за КП.Бр.1597, КО Студеничани-Вон Г.Р., Општина
Студеничани, со класа на намена В5-верски објект-Џамија.

1.0Lajmerim-e-rregulluar