Prezentohet fizibiliti studimi për ndërtimin e sistemit të ujësjellësit dhe hidrocentraleve të vogla

(24.10.2018) – Sot, në hapësirat e Komunës së Studeniçanit, në prezenc të kryetarit të Komunës z. Azem Sadiku, drejtorit të NPK Studeniçani z. Erduan Saliju dhe të pranishmive tjerë, përfaqësues të kompanisë së angazhuar realizuan prezentimin e punimeve të deritanishme për përgaditje të fizibliti studimit për ndërtim të sistemit të ujësjellësit dhe instalim i hidrocentraleve të vogla deri në 1 MW.

(24.10.2018) – Денеска во просториите на општина Студеничани, во присуство на градоначалникот на општина Студеничани г. Азем Садику, директорот на ЈКП Студеничани г.Ердуан Салију и други присутни, претставници на фирмата која е ангажирана направија презентација на досега сработеното за подготовка на физибилити студија за изградба на водоснабдителен систем како и инсталирање на мали хидроцентрали со моќност до 1 MW.

Shërbimi për informim pranë Komunës së Studeniçanit
Служба за информирање на општина Студеничани