Komuna e Studeniçanit fiton donacion nga UNDP

Komuna e Studeniçanit në kuadër të projektit “përmirësim i qeverisjes në komuna” të programit për zhvillim të Kombeve të bashkuara UNDP, fitoi donacion një automjet (kamion) për ç’bllokim të rrjetit të kanalizimit fekal.

Për automjetin në fjalë Komuna e Studeniçani morri pjesë me bashkfinancim prej 5000 (pesë mij) euro, ndërsa shuma e ngelur është mbuluar nga UNDP.

Me këtë automjet synojmë që qytetarëve të komunës tonë, të ju ofrojmë kushte edhe më cilësore!

***
Во рамките на проектот “подобрување на општинското владеење” на програмата за развој на Обединетите нации УНДП, општина Студеничани доби донација едно возило (камион) за собирање на тиња (фекалии).

За истото возило општина Студеничани има учествувано со ко-финансирање со 5000 (пет илјади) евра, додека пак остатокот од средствата се покриени од страна на УНДП.

Со ова возило целиме да им обезбедиме по добри услови на нашите граѓани!
——-
Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit
Служба за информирање на општина Студеничани