Përfaqësues nga Komuna e Studeniçanit morën pjesë në Prezentimin final të projektit: “vendosje e sistemit për menaxhim me mbeturina nga paketimi, baterive dhe mbeturina elektronike”.

përfaqësues nga Komuna e Studeniçanit dhe Sh. F. “Naim Frashëri” Studeniçan morën pjesë në Prezentimin final të projektit: “vendosje e sistemit për menaxhim me mbeturina nga paketimi, baterive dhe mbeturina elektronike”.
Me këtë rast sekretari i Komunës së Studeniçanit z. Burhanedin Nuhiju para të pranishmëve shpalosi përvojën e Komunës së Studeniçanit gjatë realizimit të këtij projekti.
Ky projekt u realizua nga Qendra për zhvillim të regjionit planifikues të Shkupit.

***

Денеска 28/11/2018 претставници на општина Студеничани и О. У. “Наим Фрашери” Студеничани учествуваа во завршната презентација за проектот: “воспоставување на систем за управување со отпад од пакување, отпадни батерии и електронски отпад”.
Во оваа прилика секретарот на општина Студеничани г. Бурханедин Нухију пред присутните го презентираше искуството на општина Студеничани во текот на реализација на овој проект.
Проектот беше спроведен од Центарот за развој на Скопскиот плански регион.

Shërbimi për informim
Служба за информирање